Umowa Partnerska Między Zabrzem a Zahle

W dniach 6-8 października Polskę odwiedził Prezydent libańskiego miasta Zahle pan Assad Zoghaib.
Celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy między Zahle a Zabrzem, leżącym na południowym wschodzie Polski.

Prezydentowi Zahle towarzyszyli panowie Yousef Skaff i Samir Mallo z Rady Miejskiej a także Wysoki Komisarz Izby Przemysłowo- Handlowej w Zahle inżynier Ziad Turk i szef wydziału rolnictwa w merostwie miasta pan Albert Tome jak i znany libański przedsiębiorca pan Jon Thomas Kouyoumdian, który przygotował tę wizytę w celu nawiązania współpracy między obydwoma miastami.

8 października Prezydenci obydwu miast pan Assad Zoghaib i pani Małgorzata Mańka-Szulik podpisali w obecności członków delegacji libańskiej i przedstawicieli mediów umowę o współpracy, obejmującą takie dziedziny jak gospodarka, kultura, turystyka, sport, opieka zdrowotna. Tekst umowy znajdą Państwo poniżej.

***

UMOWA PARTNERSKA

Między miastem Zabrze w Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowanym przez Małgorzatę Mańkę-Szulik- Prezydenta Miasta Zabrze, a miastem Zahle w Republice Libańskiej, reprezentowanym przez Assada Zogaiba- Mera Miasta Zahle.

Strony uznając współpracę między miastami za ważny element stosunków polsko-libańskich, tworzyć będą odpowiednie warunki dla jej rozwoju.

§ 1
Miasta będą wspierać procesy związane z wzajemnym poznawaniem się poprzez wymianę doświadczeń i miedzy instytucjami i mieszkańcami obydwu miast. Miasta będą wspierać w miarę swoich możliwości inicjatywy i przedsięwzięcia zgłoszone przez instytucje, kościoły, związki i przedsiębiorstwa dotyczące wspólnych działań, wizyt, wymiany doświadczeń, które będą zbliżać społeczności obu miast.

§ 2
Współpraca stron będzie obejmować: o doskonalenie działań administracji gminnej, o opiekę społeczną i zdrowotną, o naukę i oświatę, o kulturę, sport i turystykę, o współpracę gospodarczą.

§ 3
Zakres współpracy ma charakter otwarty i może zostać poszerzony za zgodą stron.

§ 4
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron.

§ 5
Umowę sporządzono w Zabrzu, dnia 8 października 2007r. po dwa egzemplarze w językach polskim i angielskim.

—>عربي