Legalizacja

Zasady przyjmowania dokumentów do legalizacji

Wszystkie dokumenty do legalizacji w naszej Ambasadzie muszą być uprzednio zalegalizowane przez  Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Przyjmowanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-12:30.

Płatność – jedynie w dolarach amerykańskich przy składaniu dokumentów. Opłatę można przesłać również wraz z dokumentami lub za pośrednictwem Western Union na adres Ambasady z dopiskiem: Adrian Głowienka.

1) Legalizacja świadectw i dyplomów wydanych w Polsce:

– Oryginalne świadectwa szkolne i dyplomy z uczelni (z oryginalnym podpisem i pieczątką organu wydającego) muszą być zalegalizowane przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby mogły zostać zalegalizowane w naszej Ambasadzie.
– Jeżeli do legalizacji w naszej Ambasadzie przedstawione zostaną kopie zgodne z oryginałem (potwierdzone notarialnie) a nie oryginalne dokumenty zalegalizowane przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wymagane będzie dodatkowo do legalizacji: oryginalne zaświadczenie organu wydającego (ze szkoły lub uczelni, z oryginalnym podpisem i pieczątką) zalegalizowane przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W/w zaświadczenie powinno zawierać szczegółowe informacje na temat ucznia/studenta (pełne imię i nazwisko, data urodzenia, rok nauki, numery wydanych świadectw/dyplomów i ich daty wydania).
– Opłata za legalizację świadectwa szkolnego lub dyplomu wynosi: 15 USD.

 2) Legalizacja świadectwa pochodzenia:

Świadectwo pochodzenia może być zalegalizowane jedynie z fakturą. Oba dokumenty powinny być uprzednio zalegalizowane przez polskie, litewskie, łotewskie lub estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przed legalizacją w naszej ambasadzie.
Opłata za legalizację pochodzenia wynosi: – USD 10,00 (dla jednej dołączonej faktury).
– USD  20,00 (dla więcej niż jednej dołączonej faktury).

3) Faktura handlowa:

Kwota na fakturze powinna być wystawiona w USD. W innym przypadku, wymagane jest zaświadczenie (z oryginalnym podpisem osoby uprawnionej i oryginalną pieczątką firmy) podające przeliczoną kwotę faktury w USD zgodnie z oficjalnym kursem Banku Narodowego. Do zaświadczenia prosimy załączyć wykaz z banku potwierdzający podany kurs. Fakturę możemy zalegalizować najpóźniej dzień od daty podanego kursu w w/w zaświadczeniu. Nie legalizujemy faktur bez uprzedniego zalegalizowania ich świadectwa pochodzenia.
Opłata za legalizację faktury wynosi 4‰ od wartości faktury.
Minimalna opłata: USD 15,00 Maksymalna opłata: USD 1250,00.

4) Dokumenty handlowe:

– Opłata za legalizację certyfikatu handlowego wynosi: USD 75,00.
– Opłata za legalizację dokumentu handlowego zawierającego informacje o statusie lub    rejestracji firmy wynosi: USD 75,00.